Tổng quan

Thời gian
-
Tổng số phản ánh
Phản ánh/Ngày
...
Website
...
Cuộc gọi
...
Facebook
Cấp nước
Cây xanh
Chiếu sáng
Điện lực
Giao thông
Thoát nước
Viễn thông
Trật tự đô thị
Dịch vụ công
Đã tiếp nhận
hồ sơ

Đã xử lý
hồ sơ
Quận Huyện
Đúng hạn
Trễ hạn

Sở ban ngành
Đúng hạn
Trễ hạn