Tổng quan

Thời gian
-
Tổng số phản ánh
Phản ánh/Ngày
...
Website
...
Cuộc gọi
...
Facebook
Cấp nước
Cây xanh
Chiếu sáng
Điện lực
Giao thông
Thoát nước
Viễn thông
Trật tự đô thị
Dịch vụ công
Đã tiếp nhận
hồ sơ

Đã xử lý
hồ sơ
Quận Huyện
Đúng hạn
Trễ hạn

Sở ban ngành
Đúng hạn
Trễ hạn
Enter the website tracking ID obtained from Google.
[OPTIONAL] JavaScript code fragment that will be passed as a parameter to the page tracker. This will be used to customize the value tracked in Google Analytics instead of the default location.href value.
Check this box to include Administrators and Super Users in results.