Tổng quan

Tổng quan sự cố hạ tầng kỹ thuật
Lĩnh vực
Đúng hạn
Trễ hạn
Đang xử lý
Chưa xử lý
Tỉ lệ xử lý
Tổng:
0
0
0
0
Cấp nước
Cây xanh
Chiếu sáng
Điện lực
Giao thông
Thoát nước
Viễn thông
Trật tự đô thị
Enter the website tracking ID obtained from Google.
[OPTIONAL] JavaScript code fragment that will be passed as a parameter to the page tracker. This will be used to customize the value tracked in Google Analytics instead of the default location.href value.
Check this box to include Administrators and Super Users in results.