Tổng quan

Dịch vụ công
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023
Đã tiếp nhận
hồ sơ

Đã xử lý
hồ sơ
QUẬN HUYỆN
SỞ BAN NGÀNH
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
<
>